Linux网络基础-七层模型详解

系统运维 waitig 419℃ 百度已收录 0评论

物理层:设备之间的比特流的传输,物理接口,电气特性

物理层最主要的责任就是负责比特流的传输,0,1就是比特流,数据在互联网当中传递,比特流是最基本的传输方法。物理层最主要的作用就是负责数据的传递。物理层还要负责数据接口,物理层决定了使用什么样的接口对数据进行传输,比如网线使用什么接口。物理层还要写清楚电器特性,网线总共是八根线,那么这八根线都是用来传输电信号和数据吗?其实不是这样的,只有1,3,2,6这四根线传输数据,剩下的线不通没关系,只要这四根线可用就行了。

物理层最常见的设备是,网线,网卡等。

 

数据链路层:成帧,用Mac地址访问媒介,错误检测与修正

组帧的目的就是在数据包里面写入Mac地址,其次用Mac地址确定访问的对象,如果要发送数据从计算机a发送给计算机b,在数据链路层在发送数据包之前要写上发件人的Mac地址,同时还得写上收件人的Mac地址,这样数据包才可以按照地址发送到目的地。数据链路层还有错误检测与修正,简单的说在传输过程当中出现错误了是可以要求把数据包重新传的,然后可以进行数据修正。

 

网络层:提供逻辑地址,选路

网络层最主要的功能就是写入IP地址,逻辑地址指的就是IP地址,在发数据包之前同样要写入发件人的IP和收件人的目的IP。相当于寄东西,发件人的IP地址要写收件人的IP地址也要写。

网络层还要选路,比如说要向一个人发一封信,是只通过一条数据链路传递的吗?这个信要通过网站的一个路由器,之后再传给一个路由器,以此类推最后传送到目的地。但是这个路径并不是唯一的,要决定通过哪些路径其实是由网络层决定的,自动选择,所以网络层有两个重要的功能,配置IP和选路(选择经过什么样的路径把路径传递到目的地)。

 

传输层:可靠与不可靠传输,传输前的错误检测,流量控制

传输层要确定传输的协议是可靠的还是不可靠的,传输层有tcp/ip协议(传输控制协议),另外一种叫做udp(用户数据报协议),tcp协议传数据不丢,是可靠的。udp协议传数据更快,但是可能会丢。具体要用什么方式传递有传输层决定。

传输层也有差错校验的功能,还拥有流量控制的功能,比如网络卡了可以缓一下再传输。

传输层确定端口号。

 

会话层:对应用会话的的管理,同步

确定网络数据是否要经过远程会话,

 

 

表示层:数据的表现形式,特定功能的实现,如加密

将数据进行数据化表示,即将数据转化为计算机可以识别的0,1这种形式。这些转换和翻译由表示层完成。

 

 

应用层:用户接口

为用户提供服务的。

                                                                                                                                                                                                                                                             
                       

  用户a向用户b发送一封邮件,应用层是给用户提供接口的,打开浏览器,输入www.163.com,打开邮箱之后这个就是应用层为我们提供的服务,登入到邮箱开始写邮件,比如图片文字,写完了之后点击发送,这个时候数据就传输给表示层,表示层是用来进行数据表示的,将文字翻译我ASII码,解析为0,1这种格式,不管怎么样最终数据都得翻译为0,1这种格式,计算机才可以认识,如果有压缩和加密都在这层表示。之后数据传递给会话层,会话层要判断,即发送的文件会不会进行网络传递,如果写的是PPT幻灯片,点击发送数据也会传递到表示层,之后传递到会话层,会话层一看,这是一个幻灯片,根本不是用来进行网络传递的,所以会话层不会将其投递给传输层,如果邮件到了会话层,会话层会将邮件投递给传输层,传输层会写入端口号同时确定协议,邮件的协议是tcp协议,会将源端口和目的端口写入到传输层数据当中。即写清楚使用什么协议以及端口号。之后数据传递给了网络层,网络层主要就是将自己的IP地址写进去,将发送到目标人的IP地址也写进去。目标人的IP地址在邮件发送的时候填上对方邮箱地址的时候就已经确定的。之后数据传递到了数据链路层,数据链路层打入了源Mac地址和目标Mac地址,注意及IP是负责在互联网传递的,但是数据还得是在局域网,通过一个局域网跳到另外一个局域网最终到达目标所在的局域网。Mac地址是负责在局域网进行传递的。 
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                   


本文由【waitig】发表在等英博客
本文固定链接:Linux网络基础-七层模型详解
欢迎关注本站官方公众号,每日都有干货分享!
等英博客官方公众号
点赞 (0)分享 (0)